Privatumo politika

interneto svetainės smartcapital.lt

PRIVATUMO POLITIKA

 1. privatumo politikos Tikslas

  1. Šioje Privatumo politikoje yra nustatytos Vartotojų Asmens duomenų tvarkymo sąlygos ir tvarka.

  2. Vartotojas naudodamasis Interneto svetaine ir pateikdamas savo Asmens duomenis taip pat išreiškia Sutikimą, kad Duomenų valdytojas rinktų, saugotų, naudotų bei atskleistų Asmens duomenis šioje Privatumo politikoje nurodyta tvarka.

  3. Šios taisyklės taikomos Vartotojui kiekvieną kartą jis prisijungia prie Interneto svetainės ir užsisako paslaugas iš Duomenų valdytojo.

  4. Ši Privatumo politika yra parengta ir šioje Interneto svetainėje Asmens duomenys yra tvarkomi pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų bei Reglamento reikalavimus.

 2. sąvokos

  1. Šioje Privatumo politikoje yra naudojamos šios sąvokos:

 • „Asmens duomenys“ arba „Duomenys“ yra bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas).

 • „Duomenų tvarkymas“ yra bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

 • „Duomenų valdytojas“ yraMB Išmanus kapitalas, įmonės kodas305636293, reg. adresas:Žvejų 7, Pilviškiai, Lietuva, el. pašto adresas tomas@smartcapital.lt, bendrovė, kuri nustato duomenų subjektų Duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.

 • „Interneto svetainė“ yra Duomenų valdytojo valdoma interneto svetainė, kurios adresas yra https://www.smartcapital.lt/

 • „Naujienlaiškis“ yra Duomenų valdytojo siunčiamas naujienlaiškis apie naujausius Duomenų valdytojo pasiūlymus arba siūlomas paslaugas.

 • „Privatumo politika“ yra ši privatumo politika, kurioje yra numatytos pagrindinės Duomenų valdytojo Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir saugojimo taisyklės, taikomos Vartotojams naudojantis Interneto svetaine.

 • „Reglamentas“ reiškia 2018 m. gegužės 25 d. Europos Sąjungoje įsigaliojusį 2016/679 reglamentą dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama direktyva 95/46/EB.

 • „Slapukai“ yra maži tekstiniai dokumentai, turintys unikalų identifikacijos numerį, kuris yra perduodamas iš Interneto svetainės į Vartotojo kompiuterio kietąjį diską, kad Duomenų valdytojas galėtų atskirti Vartotojo kompiuterį ir matyti jo veiklą internete.

 • „Sutikimas“ yra bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys

 • „Vartotojas“ yra fizinis asmuo (duomenų subjektas), kuris apsilankė Duomenų valdytojo Interneto svetainėje ir joje pateikė savo Asmens duomenis.

  1. Šioje Privatumo politikoje paminėtos kitos sąvokos yra suprantamos taip, kaip jos yra paaiškintos Reglamente, su kuriuo galima susipažinti paspaudus šią nuorodą čia.

 1. tvarkomi asmens duomenys

  1. Kad Duomenų valdytojas galėtų tinkamai suteikti savo paslaugas, jis renka iš Vartotojo šiuos Asmens duomenis:

   1. Asmens duomenys, pateikti Vartotojo: elektroninio pašto adresas, apmokėjimo informacija (apmokėjimo būdas).

   2. Automatiškai renkami Duomenys: Interneto svetainėje yra naudojami Slapukai, kurių pagalba renkami Duomenys, kurie atskleidžia Interneto svetainės naudojimosi ypatumus arba automatiškai parengtą vizitų statistiką. Daugiau informacijos apie šioje Interneto svetainėje taikomus Slapukus galima sužinoti šios Privatumo politikos 7 dalyje.

   3. Papildomi Duomenys: su atskiru Vartotojo Sutikimu, Duomenų valdytojas taip pat renka ir tvarko papildomus Duomenis apie Vartotoją, kurie nėra nurodyti šioje Privatumo politikoje.

 2. Asmens duomenų tvarkymo principai

  1. Duomenų valdytojas įsipareigoja vadovautis toliau pateiktais Asmens duomenų tvarkymo principais:

   1. Duomenys yra tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas).

   2. Duomenys yra renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas).

   3. Duomenys yra adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas).

   4. Duomenys yra tikslūs ir prireikus atnaujinami; turi būti imamasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad Asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi (tikslumo principas).

   5. Duomenys yra laikomi tokia forma, kad Vartotojų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais Asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas).

   6. Duomenys yra tvarkomi tokiu būdu, kad būtų užtikrintas tinkamas Asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo Duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto Duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).

 3. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

  1. Vartotojų pateikti Asmens duomenis yra tvarkomi šiais tikslais:

   1. Paslaugų teikimo tikslu. Duomenų valdytojas renka Vartotojų asmens duomenis ir juos panaudoja teikdamas Interneto svetainėje nurodytas paslaugas.

   2. Naujienlaiškio siuntimo tikslu. Duomenų valdytojas su išankstinių Vartotojo sutikimu siunčia pranešimus apie specialius pasiūlymus, atnaujinimus arba pakeitimus dėl Duomenų valdytojo prekių arba paslaugų.

   3. Susisiekimo tikslais. Kad Duomenų valdytojas galėtų susisiekti ir atsakyti į Vartotojo turimus klausimus ar prašymus.

 4. Asmens duomenų atskleidimas

  1. Duomenų valdytojas, siekdamas tinkamai suteikti paslaugą, Vartotojo duomenis atskleis tretiesiems asmenims – partneriams. Duomenų valdytojas užtikrina, kad partneriai Vartotojų Asmens duomenis tvarkys remdamiesi šios Privatumo politikos principais, šių Duomenų neparduos, neteiks ar kitaip be teisėto pagrindo neperduos kitiems tretiesiems asmenims, taip pat nenaudos kitiems tikslams, nei jie buvo surinkti.

  2. Duomenų valdytojas gali perduoti Vartotojo Asmens duomenis kitoms, šioje Privatumo politikoje nenurodytoms, trečiosioms šalims, tik:

   1. kai tai reikalinga, kad Duomenų valdytojas įvykdytų sudarytą sutartį su Vartotoju ir tinkamai suteiktų paslaugas;

   2. jei šiam Duomenų perdavimui yra gautas Vartotojo atskiras sutikimas;

   3. Duomenų perdavimas privalomas pareikalaujant teisėsaugos institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

   4. kitais Reglamente ir Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytais atvejais.

  3. Duomenų valdytojas imasi reikiamų techninių bei organizacinių priemonių apsaugoti Vartotojų Duomenis nuo neteisėto priėjimo, atskleidimo, praradimo, modifikavimo ar sunaikinimo, arba kito neteisėto Duomenų tvarkymo.

 5. Slapukų naudojimas

  1. Slapukais Duomenų valdytojas renka tokius Duomenis: IP adresas, prisijungimo įrenginio tipas, naršyklės tipas, demografiniai duomenys, vizitų statistika, Interneto svetainės peržiūrų skaičius, laikas praleistas Interneto svetainėje bei kiti Vartotojo elgseną Interneto svetainėje fiksuojantys Duomenys.

  2. Duomenų valdytojas iš Interneto svetainėje naudojamų Slapukų gaunamus Duomenis naudoja siekdamas užtikrinti tinkamą Interneto svetainės veikimą, siekiant tobulinti ir gerinti Interneto svetainę, matyti Interneto svetainės naudojimosi statistiką, analizuoti Vartotojo naršymo įpročius, suprasti ir tobulinti naudojamą reklamą.

  3. Interneto svetainėje naudojami šių rūšių slapukai:

   1. Seanso slapukai. Seanso slapukai leidžia atpažinti Vartotoją per vieną apsilankymą Interneto svetainėje, matyti jo elgseną, paspaudimus seanso metu ir juos įsiminti keliaujant iš vieno puslapio į kitą. Seanso slapukai yra laikini ir ištrinami vos tik užveriama naršyklė ar atsijungiama nuo Interneto svetainės.

   2. Reklaminiai. Šie slapukai naudojami siekiant subendrinti Interneto svetainės vartotojams pateikiamus tiesioginės reklamos pasiūlymus bei analizuojant taikomos reklamos efektyvumą.

   3. Analitiniai. Šie slapukai naudojami Interneto svetainės lankytojų navigacijos metodų statistinei analizei parengti.

  4. Vartotojas gali sutikti su Slapukų naudojimu šiais būdais:

   1. paspausdamas „Sutinku“ mygtuką ant Slapukų sutikimo vietos, kuris atsiranda Interneto svetainėje;

   2. neištrindamas ir/arba nepakeisdamas Vartotojo interneto naršyklės nustatymų, kad Slapukai nebūtų saugomi.

  5. Duomenų valdytojas Interneto svetainėje naudoja šiuos Slapukus:

 1. Vartotojas gali bet kada atšaukti savo Sutikimą dėl Slapukų naudojimo. Vartotojas tai gali padaryti pakeičiant savo naršyklės nustatymus, kad Slapukai nebebūtų saugomi. Instrukcijos skiriasi priklausomai nuo Vartotojo naudojamos naršyklės tipo. Kelios instrukcijos gali būti randamos čia: Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari (Desktop), Safari (Mobile), Android Browser, Opera, Opera Mobile. Vartotojas apie visus slapukų nustatymus, jų naudojimą ir kaip jų atsisakyti daugiau informacijos gali rasti adresu http://www.allaboutcookies.org.

 1. Duomenų saugojimo terminai

  1. Duomenų valdytojas Vartotojų Asmens duomenis saugo tokiam laikotarpiui, kuris yra nurodytas galiojančiuose Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose, ir šioje Privatumo politikoje, tačiau ne ilgiau, nei tai yra būtina šios Privatumo politikos Duomenų tvarkymo tikslams pasiekti.

  2. Vartotojui pateikus užklausą Interneto svetainėje, Duomenų valdytojas Vartotojo Asmens duomenis laikys ne ilgiau kaip 3 (tris) metus nuo tos dienos, kai Vartotojas pateikė užklausą. Tokiu atveju, likus 5 (penkioms) kalendorinėms dienoms iki 3 (trijų) metų termino pabaigos, Vartotojo nurodytu el. pašto adresu bus išsiųstas paklausimas dėl to, ar Vartotojas sutinka su tolesniu Duomenų tvarkymu. Vartotojui išreiškus nesutikimą arba per minėtas 5 (penkias) kalendorines dienas nepateikus atsakymo, Duomenų valdytojas ištrins visus su Vartotoju susijusius Duomenis.

  3. Vartotojui užsiprenumeravus Naujienlaiškį, Duomenų valdytojas saugos Asmens duomenis ir siųs Naujienlaiškį ne ilgiau kaip 5 (penkis) metus. Likus 5 (penkioms) kalendorinėms dienoms iki 5 (penkių) metų termino pabaigos, Vartotojo nurodytu el. pašto adresu bus išsiųstas paklausimas dėl to, ar Vartotojas sutinka su tolesniu Duomenų tvarkymu. Vartotojui išreiškus nesutikimą arba per minėtas 5 (penkias) kalendorines dienas nepateikus atsakymo, Duomenų valdytojas ištrins visus su Vartotoju susijusius Duomenis ir Naujienlaiškio nebesiųs.

 2. vartotojų TEISĖS

  1. Interneto svetainėje Vartotojas turi tokias teises:

   1. žinoti, kokie ir kokiu tikslu yra tvarkomi Asmens duomenys;

   2. susipažinti su savo Asmens duomenimis ir parsisiųsti juos lengvai skaitomu formatu į savo kompiuterį;

   3. reikalauti ištaisyti arba papildyti Asmens duomenis, jeigu jie yra netikslūs arba nebeaktualūs;

   4. reikalauti ištrinti Asmens duomenis esant vienai iš Privatumo politikos 9.5 p. nurodytai sąlygai (teisė būti pamirštam);

   5. reikalauti, kad Duomenų valdytojas apribotų Vartojo Asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš Privatumo politikos 9.7 p. nurodytai sąlygai;

   6. pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl neteisėto Asmens duomenų tvarkymo arba Duomenų tvarkymo pažeidimo;

   7. nesutikti, kad būtų tvarkomi Asmens duomenys, kai šie Duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais.

  2. Bet kokius prašymus ar nurodymus, susijusius su Vartotojo Asmens duomenų tvarkymu, Vartotojas turi teisę pateikti Duomenų valdytojui raštu šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktiniais duomenimis (el. paštu).

  3. Duomenų valdytojas gavęs tokį prašymą ar nurodymą ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo kreipimosi dienos pateikia atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus arba atsisako juos atlikti nurodydamas atsisakymo motyvus. Prireikus, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių, nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiams. Tokiu atveju, per 30 (trisdešimt) dienų nuo prašymo gavimo dienos Duomenų valdytojas informuoja Vartotoją apie tokį pratęsimą, kartu pateikdamas vėlavimo priežastis.

  4. Duomenų subjektas turi teisę iš duomenų valdytojo gauti patvirtinimą, ar su juo susiję asmens duomenys yra tvarkomi, o jei tokie asmens duomenys yra tvarkomi, turi teisę susipažinti su asmens duomenimis ir toliau nurodyta informacija:

   1. Duomenų tvarkymo tikslai;

   2. atitinkamų Asmens duomenų kategorijos;

   3. Duomenų gavėjai arba Duomenų gavėjų kategorijos, kuriems buvo arba bus atskleisti Asmens duomenys, visų pirma Duomenų gavėjai trečiosiose valstybėse arba tarptautinės organizacijos;

   4. kai įmanoma, numatomas Asmens duomenų saugojimo laikotarpis arba, jei neįmanoma, kriterijai, taikomi tam laikotarpiui nustatyti;

   5. teisė prašyti Duomenų valdytojo ištaisyti arba ištrinti asmens duomenis ar apriboti su duomenų subjektu susijusių asmens duomenų tvarkymą arba nesutikti su tokiu tvarkymu;

   6. teisė pateikti skundą priežiūros institucijai;

   7. kai Asmens duomenys renkami ne iš duomenų subjekto, visa turima informacija apie jų šaltinius.

  5. Vartotojui pateikiant prašymą ištrinti jo Duomenis, Duomenų valdytojas įsipareigoja nepagrįstai nedelsdamas ištrinti Asmens duomenis, jei tai galima pagrįsti viena iš šių priežasčių:

   1. Asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;

   2. Vartotojas atšaukia Sutikimą, kuriuo grindžiamas Asmens duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti Asmens duomenis;

   3. Vartotojas nesutinka su Duomenų tvarkymu esant teisėtam Duomenų valdytojo intereso pagrindui ir Duomenų valdytojas nenustato viršesnių teisėtų priežasčių toliau Duomenis tvarkyti;

   4. Asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;

   5. Asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos teisėje nustatytos teisinės prievolės.

  6. Atsakydamas į Vartotojo prašymą dėl naudojimosi teise būti pamirštam, Duomenų valdytojas įsipareigoja išsamiai atsakyti pateikdamas pagrindimą ir (arba) paaiškinimą, kodėl nėra galimybės pasinaudoti tokia teise, kai yra viršesnis teisėtas interesas arba, kai įmanoma, kaip naudotis tokia teise.

  7. Vartotojas turi teisę reikalauti, jog Duomenų valdytojas apribotų jo Asmens duomenų tvarkymą, esant vienai iš šių sąlygų:

   1. Vartotojas užginčija Asmens duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį Duomenų valdytojas gali patikrinti Asmens duomenų tikslumą;

   2. Asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir Vartotojas nesutinka, kad Asmens duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašo apriboti jų naudojimą;

   3. Duomenų valdytojui nebereikia Asmens duomenų šios Privatumo politikos nurodytais tikslais, tačiau jų reikia Vartotojui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;

   4. Vartotojas paprieštaravo Asmens duomenų tvarkymui esant teisėtam Duomenų valdytojo intereso pagrindui, kol bus patikrinta, ar Duomenų valdytojo teisėtos priežastys yra viršesnės už Vartotojo priežastis.

  8. Duomenų valdytojas pasilieka teisę nepatenkinti Vartotojo prašymų, išskyrus prašymus dėl atsisakymo gauti tiesioginės rinkodaros pasiūlymus bei kreiptis į neteisminę ginčų nagrinėjimo instituciją, kai reikia užtikrinti:

   1. Duomenų valdytojui nustatytų teisinių pareigų vykdymą;

   2. viešąją tvarką ar nusikalstamų veikų prevenciją;

   3. Vartotojų ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą; arba

   4. esant kitiems atvejams, nurodytiems Lietuvos Respublikos įstatymuose arba Reglamente.

  9. Visi atsakymai Vartotojui pateikiami glausta, skaidria, suprantama ir lengvai prieinama forma, aiškia ir paprasta kalba. Duomenų valdytojas nemokamai pateikia tvarkomų Asmens duomenų kopiją elektroniniu arba popieriniu formatu Vartotojo pasirinkimu, o esant pakartotinam Vartotojo prašymu Duomenų valdytojas gali imti pagrįstą mokestį, nustatomą pagal administracines tokios kopijos parengimo išlaidas, neviršijantį 50 (penkiasdešimt) eurų.

  10. Vartotojui pastebėjus neteisėtą jo Duomenų tvarkymą ar atsiradus ginčui su Duomenų valdytoju, jis turi teisę bet kada kreiptis į neteisminio ginčų nagrinėjimo instituciją Lietuvoje – Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, jos interneto svetainėje nurodyta tvarka, kurią galima rasti čia.

 3. Naujienlaiškis

  1. Vartotojas gali užsiprenumeruoti Duomenų valdytojo naujienlaiškį, nurodydamas savo el. pašto adresą ir sutikdamas su šia Privatumo politika, kad Vartotojo duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais.

  2. Vartotojas gali bet kuriuo metu atsisakyti gauti naujienlaiškį, nusiųsdamas el. laišką Duomenų valdytojui arba pasirinkdamas mygtuką „Atsisakyti prenumeratos“ kiekvieno vartotojui siunčiamo naujienlaiškio apačioje.

 4. PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI

  1. Duomenų valdytojas gali savo nuožiūra pakeisti šią Privatumo politiką. Duomenų valdytojas Vartotojams rekomenduoja reguliariai lankytis Interneto svetainėje, kad surastų naujausią Privatumo politikos versiją.

  2. Duomenų valdytojas gali pranešti Vartotojui apie Privatumo politikos esminius pakeitimus pagal Vartotojo nurodytą kontaktinę informaciją. Duomenų valdytojas taip pat gali imtis papildomų veiksmų tiek, kiek to reikalauja taikomi įstatymai, įskaitant teisę gauti Vartotojo Sutikimą dėl esminių pakeitimų. Ar pakeitimai laikomi esminiais, nustato tik Duomenų valdytojas. Šios Privatumo politikos pakeitimai įsigalioja nuo nurodytos „paskutinį kartą atnaujintos“ dienos. Toliau naudojantis Interneto svetaine po atliktų pakeitimų reiškia, kad Vartotojas sutinka su tokiais pakeitimais.

 5. Informacija susisiekimui
   

Visus su šia Privatumo politika susijusius dokumentus ir klausimus galima siųsti toliau nurodytais kontaktais:

Siunčiant e. paštu – tomas@smartcapital.lt

Paskutinį kartą atnaujinta 2020-10-12

Aukime kartu.

smart capital yra nepriklausomas verslo finansavimo tarpininkas. Mūsų misija yra padėti mažiems ir vidutiniams verslams Lietuvoje gauti jiems reikalingą finansavimą. Tai darome išsiunčiant paraiškas savo partneriams finansuotojams ir pateikiant klientams geriausius rinkoje pasiūlymus.

Susisiekti galite el. paštu: 
tomas@smartcapital.lt

© 2020 MB Išmanus kapitalas

Viena paraiška. Daug pasiūlymų.